top of page

IMAN FASE

FOTOGRAFIE

Privacyverklaring Iman Fase Fotografie Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Iman Fase Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Iman Fase Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Iman Fase Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Iman Fase Fotografie Esdoornhof 20, 4675AV  Sint Philipsland Info@imanfase.com KvK 22060721 Persoonsgegevens die worden verwerkt: Iman Fase Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens: Achternaam Voornamen Geboortedatum Adres Telefoonnummer E-mailadres Klantnummer Factuurnummer Verwerkingsgrond: Iman Fase Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: A. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; B. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Iman Fase Fotografie met betrokkene heeft gesloten; C. Iman Fase Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen D. een gerechtvaardigd belang van Iman Fase Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Iman Fase Fotografie aan betrokkene. Verwerkingsdoel De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; Facturatie Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten Informatie over wijzigen producten en diensten Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven Telefonisch contact, e-mailcontact Uitvoering wettelijke verplichtingen Geautomatiseerde verwerkingen Iman Fase Fotografie maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen. Delen van persoonsgegevens met derden Iman Fase Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bewaarduur van persoonsgegevens Iman Fase Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gebruik van cookies op website Iman Fase Fotografie gebruikt GEEN technische en functionele cookies. Beveiliging van de door Iman Fase Fotografie vastgelegde persoonsgegevens Iman Fase Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Iman Fase Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Iman Fase Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Iman Fase Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Iman Fase Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen. ​Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Iman Fase Fotografie via Info@imanfase.com. ​Intrekken toestemming U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Iman Fase Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page